ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ่์ อำเภอโนนไทย สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

 

ผู้บริหารสถานศึกษา
ข้อมูลพื้นฐาน
ฝ่ายบริหาร
อื่นๆ
กลุ่มสาระ / หมวดวิชา
จุลสาร นทอ.นิวส์
ผลงานทางวิชาการ
ปฏิทิน
มกราคม 2565
อา พฤ
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 2122
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
วันที่ 21 มกราคม 2565

  หน้าแรก     เผยแพร่ผลงานครูจิตภินันท์ 

เผยแพร่ผลงานครูจิตภินันท์
เผยแพร่ผลงานครูจิตภินันท์  
  เผยแพร่ผลงาน        

 เผยแพร่ผลงาน เพื่อเลื่อนวิทยฐานะ ครูเชี่ยวชาญ นางสาวจิตภินันท์ ตลาดนา 

....เผยแพร่ บทคัดย่อ อยู่ใน ไฟลประกอบ....นะคะ..

เรื่อง        การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้วิชาเคมีตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ (Constructivist Theory) เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และความสามารถในการแก้ปัญหา เรื่อง เคมีอินทรีย์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

ชื่อผู้วิจัย        :นางสาวจิตภินันท์ ตลาดนา

ประเภทผลงานวิชาการ: ผลงานวิจัย     ปีที่ทำ: 2561

      การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการวิจัยและพัฒนา (Development) เป็นแนวคิดที่ผู้วิจัยสังเคราะห์ขึ้นประกอบด้วยขั้นตอนทั้งสิ้น 4 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน (Analysir : Research 1 :  R1) ขั้นตอนที่ 2 การออกแบบและพัฒนา (Design  and Development : Development : D1) ขั้นตอนที่ 3 การทดลองใช้รูปแบบ (Implementation : Research 2 : R2) และขั้นตอนที่ 4 การประเมินผลและปรับปรุงรูปแบบ (Evaluation : Development 2 : D2)โดย1) พัฒนารูปแบบการเรียนรู้วิชาเคมีตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์(Constructivist Theory)เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และความสามารถในการแก้ปัญหาเรื่อง เคมีอินทรีย์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา 2) ศึกษาประสิทธิผลเชิงประจักษ์ของรูปแบบการเรียนรู้และความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบที่พัฒนาขึ้น การวิจัยนี้เป็นการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) โดยกำหนดรูปแบบการทดลองแบบสองกลุ่ม คือ กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน กลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 140คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วยแผนการจัดการเรียนรู้ แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ แบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาแบบสอบถามความคิดเห็น วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย () ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การทดสอบค่าที (Independentt-test และ dependent t-test) และการวิเคราะห์เนื้อหา

          ผลการวิจัย พบว่า

1)      พัฒนารูปแบบการเรียนรู้วิชาเคมีตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์(Constructivist  Theory)เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และความสามารถในการแก้ปัญหาเรื่อง เคมีอินทรีย์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมามีชื่อว่าอาร์พีทีเอสอี(RPTSE Model) จากการตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญรูปแบบการเรียนรู้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกันทุกองค์ประกอบ รูปแบบการเรียนรู้มี 8 องค์ประกอบ คือ หลักการ วัตถุประสงค์ รูปแบบการเรียนรู้ หลักการตอบสนอง ระบบสังคม สิ่งสนับสนุน สาระความรู้และสิ่งส่งเสริมการเรียนรู้ รูปแบบการเรียนรู้มี 5 ขั้นตอน ประกอบด้วย ขั้นตรวจสอบความรู้เดิม (Reviewing Knowledge) ขั้นให้ความรู้และทักษะพื้นฐาน (Providing Fundamental Knowledge and Skill) ขั้นฝึกทักษะการคิด (Thinking Skill) ขั้นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Sharing) ขั้นตรวจสอบความรู้ความเข้าใจ (Enumeration)

2)      ผลการทดลองใช้รูปแบบการเรียนรู้อาร์พีทีเอสอี(RPTSE  Model) พบว่าความสามารถในการคิดวิเคราะห์วิชาเคมีของนักเรียนกลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.05ความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียนกลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.05นักเรียนเห็นด้วยต่อการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการเรียนรู้ในระดับมาก โดยเห็นด้วยมากที่สุด ด้านกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ รองลงมาด้านบรรยากาศในการจัดการเรียนรู้ และประโยชน์ที่ได้รับ

 

ชื่อเรื่อง      รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะเทคนิค KWDL (KNOW – WANT–DO– LEARN) เรื่อง ไฟฟ้าเคมี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ชื่อผู้วิจัย      นางสาวจิตภินันท์ ตลาดนา

ปีการศึกษาที่ทำ     2561

บทคัดย่อ    

จุดมุ่งหมายของการวิจัยนี้ 1) เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะเทคนิค KWDL (KNOW –WANT –DO –LEARN) เรื่อง ไฟฟ้าเคมี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อศึกษาผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะเทคนิค KWDL (KNOW – WANT–DO–LEARN) เรื่อง ไฟฟ้าเคมี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังการเรียนโดยเทียบกับเกณฑ์ที่กำหนดร้อยละ 80 3) เพื่อประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะเทคนิค KWDL (KNOW – WANT – DO – LEARN) เรื่อง ไฟฟ้าเคมี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

โดยมีกลุ่มตัวอย่างเพื่อการทดลองใช้นวัตกรรม คือ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 36 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง เนื้อหาเรื่องไฟฟ้าเคมี เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ แบบฝึกทักษะเทคนิค เทคนิค KWDL (KNOW – WANT – DO – LEARN) เรื่อง ไฟฟ้าเคมี แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ไฟฟ้าเคมี แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนต่อแบบฝึกทักษะเทคนิค KWDL วิเคราะห์ข้อมูล โดยหาค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

ผลการศึกษาพบว่า

1.       ผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะเทคนิค KWDL เรื่องไฟฟ้าเคมี รายวิชาเคมี 433224ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีประสิทธิภาพ 87.63/89.22 ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้จึงใช้เป็นสื่อในการสอนได้

     2.ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างเรียนและหลังเรียนที่เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะเทคนิค KWDL เรื่องไฟฟ้าเคมี รายวิชาเคมี 433224 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 พบว่าโดยภาพรวมเฉลี่ยคะแนนระหว่างเรียน คิดเป็นร้อยละ 87.63 และคะแนนหลังเรียน คิดเป็นร้อยละ 89.22  นักเรียนสามารถทำคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าระหว่างเรียน 

     3. ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกทักษะเทคนิค KWDL โดยภาพรวมเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( = 4.12 , S.D.= 0.42) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าปริมาณเนื้อหาในแต่ละบทเรียน และความชัดเจนของภาพประกอบ อยู่ในอันดับสูงสุด ระดับมากที่สุด (= 4.59 , S.D. = 0.77)  อันดับรอง ได้แก่ ความเหมาะสมของวิธีการรายงานผลคะแนน และความเหมาะสมในการโต้ตอบบทเรียนอยู่ในระดับ มาก ( = 4.28, S.D.= 0.52) อันดับต่ำสุดได้แก่ ความชัดเจนในการอธิบายเนื้อหา ความชัดเจนของคำสั่ง ความชัดเจนของแบบฝึกทักษะระหว่างเรียน ความเหมาะสมของสีตัวอักษร ความเหมาะสมของภาษา ความชัดเจนของอักษร อยู่ในระดับมาก ( = 4.00, S.D. = 0.37) ผลการประเมินด้านที่เหลือส่วนใหญ่อยู่ในระดับ มาก

 

 

 

 


ไฟล์ประกอบ 


ประกาศโดย : โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ -
วันที่ประกาศ : 2019-08-09

บทเรียนออนไลน์
โรงเรียนในสังกัดอบจ.นม.กลุ่มที่ 3
โรงเรียนสังกัด อบจ.
ภาพกิจกรรมโรงเรียน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
Poll แสดงความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับ เว็บไซต์ www.nto.ac.th
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
จำนวนผู้เยี่ยมชม
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 52.203.18.65
คุณเข้าชมลำดับที่ 183,162

 
โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์
ตำบลโนนไทย อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา
Tel : 044-381-171
Email : c_taveewan@hotmail.com ntuschool99@gmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.