ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ่์ อำเภอโนนไทย สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

 

ผู้บริหารสถานศึกษา
ข้อมูลพื้นฐาน
ฝ่ายบริหาร
อื่นๆ
กลุ่มสาระ / หมวดวิชา
จุลสาร นทอ.นิวส์
ผลงานทางวิชาการ
ปฏิทิน
มกราคม 2565
อา พฤ
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 2122
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
วันที่ 21 มกราคม 2565

  หน้าแรก     เผยแพร่ผลงานครูธันย์ชนก 

เผยแพร่ผลงานครูธันย์ชนก
เผยแพร่ผลงานครูธันย์ชนก  
  เผยแพร่ผลงาน เพื่อเลื่อนวิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ        

ชื่อเรื่อง      รายงานผลการพัฒนาชุดการเรียนรู้ เรื่อง พลเมืองดีวิถีไทย โดยใช้กระบวนการสร้างค่านิยม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ผู้รายงาน  นางสาวธันย์ชนก    เนียดพลกรัง  ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์  อำเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา

สังกัด      สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

ปีที่ดำเนินการ    2560-2561

บทคัดย่อ

 

            รายงานผลการพัฒนาชุดการเรียนรู้ เรื่อง พลเมืองดีวิถีไทย โดยใช้กระบวนการสร้างค่านิยม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ครั้งนี้ เป็นการศึกษาเชิงทดลอง ตามแบบ One-Group Pretest –Posttest Design มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1) เพื่อพัฒนาชุดการเรียนรู้ เรื่อง พลเมืองดีวิถีไทย โดยใช้กระบวนการสร้างค่านิยม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของชุดการเรียนรู้ เรื่อง พลเมืองดีวิถีไทย โดยใช้กระบวนการสร้างค่านิยม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง พลเมืองดีวิถีไทย ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยชุดการเรียนรู้ และ 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดการเรียนรู้ เรื่อง พลเมืองดีวิถีไทย  โดยใช้กระบวนการสร้างค่านิยม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ประชากรที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา จำนวน 226 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา  ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา จำนวน 38 คน ได้มาจากการสุ่มห้องเรียนด้วยวิธีสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยสุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาได้แก่  1) ชุดการเรียนรู้ เรื่อง พลเมืองดีวิถีไทย โดยใช้กระบวนการสร้างค่านิยม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 5 ชุด ๆ ละ 1 เรื่อง ดังนี้ ชุดที่ 1 เรื่อง กฎหมายอาญาและแพ่ง ชุดที่ 2 เรื่อง สิทธิมนุษยชน ชุดที่ 3 เรื่อง วัฒนธรรม ชุดที่ 4 เรื่อง สังคมไทย และชุดที่ 5 เรื่อง การเมืองการปกครอง 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนและหลังเรียน 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนและหลังของชุดการเรียนรู้แต่ละชุด และ 4) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การหาค่าความเที่ยงตรง  (IOC) การหาค่าความยากง่าย (p) และหาค่าอำนาจจำแนก (r) การหาค่าความเชื่อมั่น  KR-20) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard  Deviation) การหาประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู้ E1/E2 = 80/80 การวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างผลการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนโดยการคำนวณค่าที  t-test แบบ  Dependent  Samples และ ค่าดัชนีประสิทธิผล (E.I.)  

          ผลการศึกษา  พบว่า

1.    ผลการพัฒนาชุดการเรียนรู้ เรื่อง พลเมืองดีวิถีไทย โดยใช้กระบวนการสร้างค่านิยม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีประสิทธิภาพ 83.37/81.18  สูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่กำหนดไว้

2.    ผลการศึกษาดัชนีประสิทธิผล (E.I.) ของชุดการเรียนรู้ เรื่อง พลเมืองดีวิถีไทย โดยใช้กระบวนการสร้างค่านิยม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีค่าเท่ากับ 0.6300 แสดงว่า ชุดการเรียนรู้ทำให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้นร้อยละ 63.00

3.    ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนด้วยของชุดการเรียนรู้ เรื่อง พลเมืองดีวิถีไทย โดยใช้กระบวนการสร้างค่านิยม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สูงกว่าก่อนเรียน  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

4.    


ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดการเรียนรู้ เรื่อง พลเมืองดีวิถีไทย โดยใช้กระบวนการสร้างค่านิยม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยรวมอยู่ในระดับ มาก (  X= 4.41) กิจกรรมการเรียนรู้มีความสอดคล้องกับเนื้อหา มีความพึงพอใจมากที่สุด (  X = 4.76) และ งานที่ได้รับมอบหมายมีความเหมาะสม ท้าทายความสามารถของนักเรียน มีความพึงพอใจน้อยที่สุด ( X = 4.16)


ประกาศโดย : โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ -
วันที่ประกาศ : 2019-06-17

บทเรียนออนไลน์
โรงเรียนในสังกัดอบจ.นม.กลุ่มที่ 3
โรงเรียนสังกัด อบจ.
ภาพกิจกรรมโรงเรียน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
Poll แสดงความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับ เว็บไซต์ www.nto.ac.th
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
จำนวนผู้เยี่ยมชม
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 52.203.18.65
คุณเข้าชมลำดับที่ 183,108

 
โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์
ตำบลโนนไทย อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา
Tel : 044-381-171
Email : c_taveewan@hotmail.com ntuschool99@gmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.